C.A.R. Profamilia -I.F.N. Galați

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

C.A.R. Profamilia -I.F.N. Galați conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și alte reglementări legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

C.A.R. Profamilia -I.F.N. Galați va prelucra în principal următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, profesia, telefon/fax/e-mail, adresa sau reședința, codul numeric personal, sexul, locul de muncă, situația economică și financiară, actul de identitate, date bancare.

C.A.R. Profamilia -I.F.N. Galați colectează date cu caracter personal de la membri/potențiali membri, giranți (fidejusori),  debitori, împuterniciți, denumiți persoane vizate, în scopul realizării obiectului de activitate, respectiv de oferirea de servicii specifice C.A.R.

         Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către C.A.R. și pot fi comunicate către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege, către entitățile de grup, Uniunii Teritoriale Județene și Uniunii Naționale a C.A.R., către entitățile care pot facilita procesul de recuperare al datoriilor membrilor față de C.A.R., precum și către băncile partenere în vederea debitării directe sau căre angajatori pentru reținerea și plata obligațiilor către C.A.R. pe statul de plată, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și alte reglementări legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

         Drepturile persoanelor vizate:

         - dreptul de acces la date: dreptul persoanei vizate de a obține de la C.A.R., la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de C.A.R.;

         - dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, în special a datelor incomplete, inexacte;

         - dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele C.A.R., sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;

         - dreptul de nu a fi supus unei decizii individuale: orice persoană vizată are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;

         - dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

C.A.R. Profamilia -I.F.N. Galați asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de membrii și conform legii.

         În acest scop C.A.R. desemnează persoanele care au acces la datele membrilor/potențialilor membri, giranților (fidejusorilor),  debitorilor, împuterniciților prin natura activității desfășurate iar aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al informațiilor și să le prelucreze în conformitate cu cerințele legale.